Menu

Teologia i moralność

Uwagi dla autorów

Tematy kolejnych numerów pisma „Teologia i Moralność” zapowiadane są na stronie internetowej www.teologiaimoralnosc.amu.edu.pl. Materiały do publikacji związane z zapowiedzianym tematem należy przesyłać na adres Redakcji odpowiednio: do 15 stycznia i do 15 lipca. Teksty do publikacji wystarczy wysłać w wersji elektronicznej na adres: tim@amu.edu.pl.

 

Redakcja czasopisma „Teologia i Moralność” przyjmuje teksty niegdzie jeszcze niepublikowane. Nadesłane materiały zostaną poddane procedurze recenzyjnej. O jej wyniku autor zostanie poinformowany przez redakcję. W razie dopuszczenia tekstu do druku autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt.
Przesłanie tekstu do publikacji w naszym czasopiśmie oznacza przekazanie wyłącznych praw autorskich pismu „Teologia i Moralność”, co jest równoznaczne ze zgodą na elektroniczną publikację tekstu na stronach czasopisma „Teologia i Moralność”, Repozytorium AMUR oraz w „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH).

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania tekstu pod względem edytorskim i językowym.

 

Autor nie otrzymuje honorarium, a jedynie egzemplarz autorski czasopisma.

 

Redakcja czasopisma „Teologia i Moralność” wprowadza zaporę ghostwritingguest authorship.
ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł zasadniczy wkład w powstanie publikacji, lecz nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy czyjś udział jest znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest on wymieniony jako autor czy też współautor publikacji.

 

Aby przeciwstawić się wyżej wymienionym zjawiskom, redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:
Autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób, które przyczyniły się do powstania przesłanego do publikacji artykułu (z podaniem ich afiliacji oraz określeniem ich udziału), jak również do podania informacji o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego przygotowaniem poprzez podpisanie oświadczenia.
Oświadczenie może być przesłane drogą tradycyjną (poczta) lub elektroniczną (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu do druku). Poprzez wersję elektroniczną oświadczenia rozumie się skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: tim@amu.edu.pl
W wersji tradycyjnej oświadczenie należy przesłać na adres:

 

Redakcja czasopisma „Teologia i Moralność”
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań


Wykryte przypadki nierzetelności naukowej, do której należą ghostwriting i guest authorship, będą demaskowane i przekazywane instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych.

Do każdego artykułu należy dołączyć:

 

Zasady notacji przypisów oraz cytowania:

 

Dostosowanie przez autorów do powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji w czasopiśmie „Teologia i Moralność”.

  

Umowa autorska (173.5 kB)